top

back
BalconyTV सियोल प्रस्तुत - BAEKJA
ट्विटर एक्सपोजर 5,981 | Facebook छाप 259 | 2016.06.30 09:27

यो कथा गुगल अनुवाद माध्यम अनुवाद गरिएको छ। तपाईं 'सहायता संशोधन कथा' ट्याब क्लिक गरेर यसलाई ठिक मदत गर्न सक्छ। यसलाई ठीक र साझा! यो रमाइलो पनि!

छवि

द्वारा JIKYUNG किम प्रस्तुत2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다। 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다। 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다। 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다। 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다। 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 '걸음 의 이유' 는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다। 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다। 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다।


https://www.facebook.com/baekja1003/


BalconyTV गर्न फेरि धुन //

 • facebook
 • 2
  http://nep.wikitree.us/story/10904
 • twitter
 • RT 6
 • twitter send
http://nep.wikitree.us/story/10904 @wikitree
Wikitree, फेसबुक, ट्विटर वा देखि खाता चयन गर्नुहोस्।
तपाईं मा लग गर्न चाहनुहुन्छ?
कृपया मा होल्ड
एक सन्देश कम्तीमा 2 पत्र चाहिन्छ।
तपाईं कहानी मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ?
तपाईं कुनै र को द्वारा कथा मेट्न सक्दैन!
यहाँ आफ्नो एसएनएस टिप्पणी Leave।- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • ट्विटर आरटी ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • सम्बन्धित समाचार
  अधिकांश क्लिक गरियोmore
  발코니tv
  Facebook Livemore
  share
  यूआरएलप्रतिलिपिगर्नुहोस्
  wikitree | BalconyTV सियोल प्रस्तुत - BAEKJA
  top

  back
  BalconyTV सियोल प्रस्तुत - BAEKJA
  ट्विटर एक्सपोजर 5,981 | Facebook छाप 259 | 2016.06.30 09:27

  यो कथा गुगल अनुवाद माध्यम अनुवाद गरिएको छ। तपाईं 'सहायता संशोधन कथा' ट्याब क्लिक गरेर यसलाई ठिक मदत गर्न सक्छ। यसलाई ठीक र साझा! यो रमाइलो पनि!

  छवि

  द्वारा JIKYUNG किम प्रस्तुत  2015 년 8 월 새로운 앨범 '의자' 를 발표 하고 왕성 하게 활동 하고 있는 '백자' 는 깊은 서정 과 여백 의 음악 을 추구 한다। 그는 음악 으로 세상 과 소통 하고 자신 을 드러낸다। 그의 노래 '담쟁이' 처럼 인간 의 절망 의 순간 을 그려 내기 도 하고, 딛고 일어서 려는 끈기 를 표현 하기도 한다। 그의 음성 을 닮은 듯 늘 갈등 하고 고민 하는 그의 노래 들은 자신 도 모르게 위로 의 빛 으로 가슴 에 박 히기 도 한다। 2007 년 MBC 대한민국 포크 가요제 에서 2 등상 에 입상 하였으며 현재 는 노래 팀 '우리나라' 음악 감독 이다। 그의 삶 을 담은 다큐멘터리 영화 '걸음 의 이유' 는 2011 년 부산 국제 영화제 에서 상영 되었다। 네이버 온 스테이지, EBS 스페이스 공감, 울산 방송 뒤란 등 의 방송 출연 외에도 홍대 앞 클럽 에서 꾸준히 공연 활동 을 해오 고 있다। 2016 년 여름, 여러 시인들 의 시 에 백자 가 노래 를 붙여 발표 하는 시노 래 음반 을 정규 3 집 으로 발표 한다।


  https://www.facebook.com/baekja1003/


  BalconyTV गर्न फेरि धुन //

  • facebook
  • 2
   http://nep.wikitree.us/story/10904
  • twitter
  • RT 6
  • twitter send
  http://nep.wikitree.us/story/10904 @wikitree
  Wikitree, फेसबुक, ट्विटर वा देखि खाता चयन गर्नुहोस्।
  तपाईं मा लग गर्न चाहनुहुन्छ?
  कृपया मा होल्ड
  एक सन्देश कम्तीमा 2 पत्र चाहिन्छ।
  तपाईं कहानी मेट्न निश्चित हुनुहुन्छ?
  तपाईं कुनै र को द्वारा कथा मेट्न सक्दैन!
  यहाँ आफ्नो एसएनएस टिप्पणी Leave।- 1 2 3
 • AX_name | AX_date_ds AX_message_ds
 • X
 • ट्विटर आरटी ()
 • AX_tw_screen_name | AX_tw_created_at_ds AX_tw_message_ds RTReplyBest
 • सम्बन्धित समाचार
  अधिकांश क्लिक गरियोmore
  발코니tv
  Facebook Livemore
  यूआरएलप्रतिलिपिगर्नुहोस्